FogPont fogászat adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A FogPont Fogászat magas színvonalú ellátást biztosít a fogászati, kezelések széles körének biztosításával. Fogászatunk nem csak a kiváló, magas szakmai tudású, nagy tapasztalattal rendelkező szakembereivel és a legmodernebb diagnosztikai, kezelési eljárásokkal, eszközök alkalmazásával kívánja garantálni a magas színvonalú ellátást, hanem biztosítani szeretné a hozzánk forduló Pácienseket arról, hogy adataik a legmagasabb szintű védelemben részesülnek. A FogPont ezért az Érintetteket (Pácienseket) az adatkezelés megkezdése előtt jelen adatkezelési tájékoztató útján kívánja tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Adatkezelési tájékoztatónkban foglalt tájékoztatásunk kiterjed a Pácienseink, szolgáltatásunkat igénybe vevő Érintettek adatkezeléseinkkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy Fogászati Rendelőnk – FOGPONT FOGÁSZAT – a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül. Mint Adatkezelőknek a személyes adatok kezelése során a jogszerűségre és tisztességességre kell törekednünk. Adatait úgy kell kezeljük, hogy az az Ön számára átlátható legyen, Ön minden adatkezelési ponton tisztába kell legyen azzal, hogy személyes adatait hogyan gyűjtjük, azt hol és milyen módon használjuk fel, és adatait milyen módon, meddig kezeljük esetleg ezen adatokat bárki számára továbbítjuk-e. A tisztességesség és átláthatóság elve megköveteli azt, hogy Ön tájékoztatást kapjon az adatok kezelésének körülményeiről, így az FOGPONT FOGÁSZAT adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatát jelen tájékoztatásban szeretnénk Önnel megosztani, mely részletes adatkezelési szabályzatunk elválaszthatatlan részét, mellékletét képzi.

Adatkezelő neve: FOGPONT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
RENDELŐ: FOGPONT FOGÁSZAT 1139 Budapest, Frangepán utca 32. fszt.
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 32. (fszt.)
Cégjegyzékszám: 01-09-400551
Adószám: 27851397-1-41
Képviselő: Dr. Szigeti Virág
Adatvédelmi Tisztviselő: Dr. Szigeti Virág
Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége: info@fogpont.hu

I. Tájékoztatónk célja és hatálya

(1) Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy megismertessük Önt FOGÁSZATI RENDELŐNK által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekkel. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban szabályozott adatvédelmi politikát Rendelőnk, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. (2) A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Rendelőnk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit és az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó „speciális” ágazati szabályozást.

II. Általános meghatározások, fogalmak

(1) Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. (2) Egészségügyi adat: Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat,ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. (3) Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetlenül, akár közvetve – azonosítható természetes személy. Szolgáltatásunkban érintett a Páciens (néhány esetben a hozzátartozó is), aki a szolgáltatást Fogászati Rendelőnkben igénybe veszi. (4) Orvosi titok: a gyógykezelés során az Adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat. (5) Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától. (6) Kezelést végző orvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos. (7) Az Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és egyértelmű), ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. (8) Privát Egészségügyi Szolgáltató: A rendelő, ahol Ön az egészségügyi ellátást igénybe veszi, ahol a páciens vizsgálata történik. Jelen esetben a FOGPONT FOGÁSZAT. (9) Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. (10) Adatkezelő: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen esetben Fogászati Rendelőnk. (11) Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Szolgáltatásunkban ilyen lehet a betegdokumentációra használatos szoftver, egy laborszolgáltató, de a könyvelés is, melyet minden típusú adatkezelésünknél pontosan meghatározunk. (12) Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részünkre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a „GDPR“ által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját. (13) Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik. (14) Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. Az adatkezelés elvei, módja

(1) Fogászati Rendelőnk, mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató szabályozásának megfelelően kezeli. (2) A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. (3) Minden olyan esetben, ha a személyes adatait Fogászati Rendelőnk az eredeti adatfelvétel céljából eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, és hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk Pácienseink számára, hogy a felhasználást megtiltsák. (4) Mint Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, tehát Ön felel. Így kérjük Önöket, hogy amikor adataikat megjelenítik vagy bediktálják Rendelőnkben, azt minden esetben ellenőrizzék vissza! Amennyiben mégis azt tapasztalja, hogy adatai helytelenül szerepelnek, tájékoztatónk „Páciens jogai és érvényesítésük módja” megjelölésű pontjában meghatározottak szerint a helyesbítés jogával élhet. (5) A 16. életévét be nem töltött személy – Érintett – személyes adatai a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetjük. Mint Adatkezelőknek nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Páciens illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Kérjük ennek tudomásul vételét! (6) Fogászati Rendelőnk által kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Címzetteken kívül harmadik félnek át nem adjuk. (7) Fogászati Rendelőnk a kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Pácienst, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

IV. Adatkezeléseink bemutatása

(1) Fogászati Rendelőnk egészségügyi szolgáltató gazdasági társaság. A Páciensek vizsgálatait magánellátás keretei között végezzük, nem finanszírozott szolgáltatóként. (2) A FOGPONT FOGÁSZATOT a Pácienseink önként keresik fel és maguk választják meg az ellátást, amit igénybe kívánnak venni. (3) Fogászati Rendelőnkkel kapcsolatba kerülő Pácienseink – bármelyik ellátásunkat is veszik igénybe- ugyanazon adatkezelési gyakorlattal találkozhatnak. (4) Fogászati Rendelőnk a természetes személyazonosító adatokat az Érintettől veszi fel. Munkatársaink az okmányokat kizárólag abból a célból vizsgálják, hogy ellenőrizzék az adatok helyességét, de másolatot egyetlen esetben sem készítenek róla.

 

Az alábbi adatait kezeljük, akkor, amikor egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe a Fogpont fogászat rendelőjében:

1. Az egészségügyi ellátással összefüggő adatok kezelése

Amikor Ön felkeresi a FOGPONT FOGÁSZATOT és igénybe veszi az ellátásunkat, az ellátást igazoló és leíró dokumentációjába feltüntetjük adatait. Az adatkezelésnek célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is. Cél továbbá az Érintett egészségi állapotának nyomon követése, a betegjogok érvényesítése.

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink vizsgálata, kezelése és annak dokumentálása.
 • Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről; 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről)
 • Érintettek kategóriái: A szolgáltatást igénybe vevő Páciensek.
 • Kezelt személyes adatok: Az azonosításhoz és ellátáshoz szükséges adatok: név, születési név, TAJ, lakcím, születési hely és idő, az ellátással összefüggő adatok.
 • Címzett: NEAK, implantregiszter
 • Adatfeldolgozó: FlexiDent Fogászati Ügyfélnyilvántartó Szoftver
 • Tárolási hely: Dokumentációnk egy része papíron, más része pedig elektronikusan keletkezik. Elektronikus dokumentáció számítógépen, papíralapú dokumentáció zárható szekrényekben.
 • Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről rendelkező jogszabály és a 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban és a 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről meghatározott időtartam (Eütv. 30. § (1) bekezdése szerint az adatfelvételtől számított 30 év, zárójelentések esetében 50 év, képalkotódiagnosztikai felvételek esetében 10 év).

2. Bejelentkezés a Fogpont fogászathoz

Bejelentkezéssel kapcsolatos adatok kezelése akkor történik, amikor időpontot foglalnak a FOGPONT FOGÁSZATra.

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek időpontegyeztetési célú megkeresései, időpontfoglalás.
 • Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap, Jogos érdek.
 • Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek.
 • Kezelt személyes adatok: Név, telefonszám, e-mail cím, választott ellátás, időpont. Telefonszámát és e-mail elérhetőségét a könnyebb kapcsolattartás végett kezeljük.
 • Adatfeldolgozó: Facebook, amennyiben ott történt a bejelentkezés.
 • Tárolási hely: Szoftverünkben és e-mail-ben tároljuk adatait.
 • Adatkezelés tervezett időtartama: Minden pénzügyi év végén töröljük a bejelentkező e-maileket és az online foglalásokat, de töröljük az érintett törlési kérelmére is.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! Ennek ellenőrzését nem áll módunkban megtenni! Amennyiben, mint szülő/gondviselő kiskorú gyermeke számára foglal időpontot, szükséges hozzájárulása gyermekei adatainak kezeléséhez.

3. Számlákkal összefüggő adatok kezelése

Az ellátást követően Fogászati és Rendelőnk számlát állít ki, így a számlázással összefüggő adatait a továbbiakban kezeljük. A fizetés minden esetben az Fogászati és Rendelőnk recepcióján történik a vizsgálatokat követően, ahol munkatársaink kiállítják Önnek a végszámlát.

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pénzügyi elszámolás, bizonylati rend.
 • Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról).
 • Érintettek kategóriái: Minden Érintett, akiknek nevére számla kiállítására került sor.
 • Kezelt személyes adatok: Számlafizető neve és számlázási címe, esetenként Egészség Pénztári Tagság azonosítója, ellátás típusa, végösszeg.
 • A személyes adatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Adatfeldolgozó: He-Ka Kontó Kft. (Székhely: 1112 Budapest, Németvölgyi út 142/A.; Cégjegyzékszám: 01- 09- 683132; Adószám: 11917199-1-43).
 • Tárolási hely: Adatkezelő Központjában zártan és a Könyvelőiroda irodájában.
 • Adatkezelés tervezett időtartama: 2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló rendelkezései szerint 8+ 1 év időtartamban.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! Ennek ellenőrzését nem áll módunkban megtenni!

4. Kezelési terv készítésével összefüggő adatkezelés

A kezelések kulcskérdése az előzetes klinikai vizsgálatokon, röntgen,- és modellértékelésen alapuló kezelési terv. Az első találkozáskor megbeszéltek, a száj,- és arcvizsgálat, az egyes röntgenfelvételek az alsó-és felső modellek, valamint a fotóstátus kiértékelése alapján készítjük, figyelembe véve a páciens elképzelését. A kezelési terv tartalmazza a felmerülő költségeket, valamint az esetleges mellékhatásokat is. A kezelési terv az egészségügyi ellátásról készült dokumentáció részét képezi. A kezelési tervet a Páciens által megadott e-mail címre küldjük el.

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek tájékoztatása a kezelésről.
 • Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap és jogi kötelezettség jogalapja.
 • Adatfeldolgozó: DENTAL4 Fogászati Nyilvántartó Rendszer, FlexiDent Fogászati Ügyfélnyilvántartó Szoftver,
 • Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek.
 • Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett tiltakozásáig, de legkésőbb a terv kibocsátásától számított 6 hónapig.

5. Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó publikációs célú fotódokumentációval összefüggő adatok kezelése

Ezen fotódokumentáció segítségével szeretnénk végigkísérni és dokumentálni a kezelés folyamatát, mely lehetőséget biztosít Fogászati rendelőnk számára, hogy az így elkészített fotókat lehetőségünk legyen a tudományos előadásokon, fogászati rendelőnk weboldalán felhasználni. A közzétett fotódokumentáció „előtte-utána“ esetként segíti a weboldalra érkezőket megismertetni a FOGPONT Fogászati rendelőben elvégzett kezeléseinkkel.

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Az egészségügyi ellátás fotó dokumentációja.
 • Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása.
 • Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek.
 • Kezelt személyes adatok: Név, ellátás fotói (azonosításra alkalmatlan módon).
 • Adatfeldolgozó: Glória Ingatlan Kft.
 • Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens visszavonásáig.

6. Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fotódokumentáció tudományos céllal

Ezen fotódokumentáció segítségével szeretnénk végigkísérni és dokumentálni a kezelés folyamatát, mely lehetőséget biztosít Fogászati rendelőnk számára, hogy az így elkészített fotókat lehetőségünk legyen a tudományos előadásokon bemutatni.

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Az egészségügyi ellátás fotó dokumentációja.
 • Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása.
 • Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek.
 • Kezelt személyes adatok: Név, ellátás fotói (azonosításra alkalmatlan módon).
 • Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens visszavonásáig.

7. Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó véleményközlés és arckép, valamint ezek felhasználása publikációs céllal

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Online rendelői publikáció.
 • Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása.
 • Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek.
 • Kezelt személyes adatok: Páciens véleménye, név (akár anonim, azonosításra alkalmatlan módon).
 • Adatfeldolgozó: Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft.
 • Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens visszavonásáig.

8. Közvélemény és piackutatási célú adatkezelés

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Minőségbiztosítás.
 • Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása.
 • Érintettek kategóriái: Páciensek.
 • Kezelt személyes adatok: Név, telefonszám, beszélgetés során elmondott vélemények.
 • Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens visszavonásáig.

9. Betegelégedettség mérésére használt - kérdőívben feltüntetett - adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Minőségbiztosítás.
 • Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása.
 • Érintettek kategóriái: Páciensek.
 • Kezelt személyes adatok: Név, telefonszám (akár anonim, azonosításra alkalmatlan módon).
 • Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens visszavonásáig.

10. Hírlevél küldésével összefüggő adatok kezelése

Ezen adatok kezelése akkor történik amikor Ön hozzájárul a hírlevelek küldéséhez. Hírleveleink küldésével Fogászati Rendelőnk marketing célú megkereséseivel szeretné Önt tájékoztatni Rendelőnkben elérhető új kezelésekről, esetlegesen kihirdetett aktuális akciókról.

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Meglévő és leendő Pácienseink marketingcélú tájékoztatása.
 • Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
 • Érintettek kategóriái: a Hírlevelére feliratkozó érdeklődők.
 • Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím.
 • Adatfeldolgozó: Mailchimp/ Webgalamb Hírlevélküldő és Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft.
 • Adatkezelés tervezett időtartama: Az Érintett által történő visszavonásig, leiratkozásig.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen!

11. Kamerás megfigyeléssel keletkezett adatok kezelése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Fogászati Rendelőnk táblával jelzett területén elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk. Fogászati Rendelőnk kamerát alkalmaz a recepciónál. A váróban, a recepciónál elhelyezett kamera csak élőképet mutatnak, melynek célja biztonság- és vagyonvédelem. A Kamera rögzítést nem végez.

V. A páciens jogai, érvényesítésük módja

1. Tájékoztatás és személyes adatokhoz hozzáférés

(1) Ön, mint Páciens kérheti, hogy a Fogászati Rendelőnk tájékoztassa, kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunk az Ön számára hozzáférést. (2) Személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan bármikor írásban fordulhat Hozzánk. Fogászati Rendelőnk címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a FOGPONT FOGÁSZAT mail címre – info@fogpont.hu küldött e-mailben tájékoztatást is kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Páciens egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatás kérést a FOGPONT FOGÁSZAT csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Páciens regisztrált e-mail címéről küldik. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a tájékoztatás megadása előtt Fogászati Rendelőnk a Pácienst más módon is beazonosítsa. (3) A tájékoztatás kérése kiterjedhet, a Páciensről az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

2. Helyesbítéshez való jog

(1) Kérheti Ön Fogászati és Rendelőnktől, hogy az általunk kezelt pontatlan személyes adatait helyesbítsük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

3. Törléshez való jog

(1) A Páciens kérheti a Fogászati Rendelőnk által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad! Tehát, amennyiben Ön a IV. Pontban feltüntetett „Adatkezeléseink felsorolása és célja“ fejezetben található egyes adatkezeléseknél, az adatkezelés jogalapja résznél a „jogi kötelezettség jogalapja“ megjelölést látja, azon adatok törlését nem áll módunkban megtenni, mert az adatok tárolását jogszabály írja elő Fogászati Rendelőnk számára. Ilyen adatok különösen az egészségügyi ellátással és számlázással összefüggő adatkezelések. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően, annak teljesítése esetén azonban felhívjuk figyelmét, hogy a korábbi (már törölt) adatok nem állíthatóak helyre!

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Ön, mint szolgáltatásunkat igénybe vevő Páciens kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Fogászati Rendelőnk korlátozza, akkor ha Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. (2) Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Fogászati Rendelőnk korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön, mint Páciens ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. (3) A Páciensként továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Fogászati Rendelőnk korlátozza, ha az adatkezelés célja ugyan már megvalósult, de Ön igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

(1) A Páciens kérheti, hogy Fogászati Rendelőnk a Páciens által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsa.

6. A tiltakozáshoz való jog

(1) A Páciens tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

Vi. Eljárási Szabályok

(1) Amennyiben Fogászati Rendelőnkhöz kérelem érkezik be, úgy lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről. (2) Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról írásban értesítjük Önt a meghosszabbítás megfelelő indokolásával együtt. (3) Az első tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk, kivéve, ha:

 • a Páciens ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást, intézkedést;
 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 • a kérelem túlzó.

(4) Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért adminisztrációs díjat számolhat fel, melyről előre tájékoztatjuk a kérelmezőt. (5) Fogászati Rendelőnk a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 • az Érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást Fogászati Rendelőnknek;
 • Fogászati Rendelőnk nem ismeri az Érintett elektronikus elérhetőségét.

VII. Adatbiztonság

(1) Fogászati Rendelőnk által kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi. (2) Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldásokat alkalmazunk. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap Fogászati Rendelőnkben végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. (3) Fogászati Rendelőnk mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a szolgáltatást igénybe vevő Páciensek adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Rendelet valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. (4) Fogászati Rendelőnk adatbázisában tárolt érintett adatokhoz kizárólag Fogászati Rendelőnk erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá a hozzáférési szintek kialakított mértékéig. (5) Biztosítjuk, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére Fogászati Rendelőnk minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. (6) Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen. (7) Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Fogászati Rendelőnk, mint Adatkezelő és az Adatfeldolgozóink is szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaznak. Adatfeldolgozóink ezekről a védelmi eljárásokról nyilatkozatban vagy megállapodásban biztosítják Fogászati Rendelőnket. (8) Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a Szolgáltatásunkban meghatározott módon a hozzáférési szintek szigorúan szabályozottak. (9) A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmazunk, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. A papír alapon tárolt dokumentumok hozzáférését Fogászati Rendelőnk jogosultsági szintek beépítésével szabályozza. (10) Fogászati Rendelőnk felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor Fogászati Rendelőnk mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát. (11) A www.fogpont.hu oldal SSL titkosítást használ.

VIII. Panaszok kezelése

(1) Adatvédelmi vonatkozású kérelmét, tiltakozását, panaszát az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit a FOGPONT FOGÁSZAT kezeli. (2) Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét Rendelőnknél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. (3) Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1)391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu (4) Amennyiben a FOGPONT FOGÁSZAT hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. Kizárólag olyan adatokat adunk át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

IX. Adatvédelmi incidens

(1) Amennyiben adatvédelmi incidens történik, Fogászati Rendelőnk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóságnak azt, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. (2) Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, a FOGPONT FOGÁSZAT indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt - az Érintettet (Pácienst) - az adatvédelmi incidensről és megteszi a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit.

X. Irányadó jogszabályok

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) (2) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (3) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (4) 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (5) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (6) 2000. évi C. Törvény a számvitelről (7) 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (8) 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről a FOGPONT FOGÁSZAT a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban leírt céloktól eltérő célokra nem használják fel. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Páciens külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett Páciens előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

XI. Cookiek (sütik) használatának szabályzata

A jelen nyilatkozatban megjelöltek szerint kérjük engedélyét a sütik használatához, amikor Ön az első alkalommal látogat weboldalunkra. Ennek a weboldalnak a használatával Ön elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt előírásokat. Minden alkalommal, amikor Ön a weboldalon keresztül információt közöl, egyúttal engedélyezi a sütik használatát a jelen nyilatkozatban meghatározott feltételek mellett.

A cookiekról

Ezen a weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk. A süti olyan egyszerű és kisméretű állomány (betűkből és számokból álló karaktersor), melynek elküldése a weboldal lapjain keresztül történik, miközben azt a böngésző program a számítógépén is tárolja. A webszerverekkel a sütiket a felhasználók azonosítására és monitorozására használják, amikor azok a weboldal különböző lapokat látogatnak meg, egyúttal azonosítják a weboldalra visszatérő felhasználókat. A sütik lehetnek állandóak vagy munkamenethez kapcsolódók. Az állandó sütik használatakor felismerik Önt, amikor ismételten az adott weboldalra látogat. Így a weboldal például kifejezetten az Ön személyes beállításainak a megjelenítésére állítható be. Illetve amennyiben Ön bárki számára engedélyezi sütik elhelyezését, az előnyben részesített beállításokra éppen a sütik fognak emlékezni. Ezzel nem szükséges újra és újra megadnia a személyes beállításait, vagyis időt takarít meg, míg a weboldal használata kényelmesebbé válik. Az állandó sütik a böngésző beállításain keresztül eltávolíthatók. Ez vonatkozhat a funkcionális sütikre is, amelyeket egyébként nem szükséges engedélyeznie. A munkamenettel összefüggő sütik használatával láthatóvá válik, hogy a weboldalnak mely részeire fordít figyelmet a látogatása során. Ez segít a weboldalt a lehető leginkább a látogatók Internet-használati szokásaihoz igazítani. Az ilyen sütik a böngésző program bezárásakor automatikusan eltávolításra kerülnek.

Az általunk használt cookiek

Nélkülözhetetlen

Cookie: PHPSESSIONID
Domain név: www.fogpont.hu
Funkció: Munkamenet cookie
Lejárat: 2 óra
Leírás: A session cookie a felhasználói munkamenet meghatározására szolgál. Az ilyen sütik jegyzik meg, milyen lapokon járt a látogatás során, illetve fenntartják a bejelentkezést és tárolják a kosár tartalmát miután látogatást tett a weboldalon. Mivel ez egy munkamenettel kapcsolatos süti, automatikusan eltávolítódik, amikor elhagyja az oldalt, illetve ha bezárja a böngészőt.

Cookie: cookie
Domain név: www.fogpont.hu
Funkció: Beállítások tárolására szolgál
Lejárat: 7 nap
Leírás: Ez a cookie a felhasználó által beállított cookie preferenciák tárolására szolgál.


Marketing

Google szolgáltatások Weboldalon a Google sütijeit helyezzük el az Analytics szolgáltatás részeként. Ezt a szolgáltatást arra használjuk, hogy jelentéseket kapjunk, illetve követni tudjuk, látogatóink hogyan használják a weboldalt. A Google az ilyen információkat harmadik feleknek is átadhatja, ha a Google-t arra törvény kötelezi, illetve amennyiben az érintett harmadik felek az információkat a Google nevében dolgozzák fel. Ezzel kapcsolatban ellenőrzési lehetőségünk nincs. A Google számára NEM engedélyeztük, hogy az összegyűjtött Analytics információkat más Google szolgáltatásokhoz felhasználja.

A Google által gyűjtött információk a lehető legteljesebb mértékben kizárják a név szerinti azonosítást. Az IP cím kifejezetten NEM része az érintett információknak. A Google az információkat az Amerikai Egyesült Államokban lévő szerverekre küldi, és azokon tárolja. A Google nyilatkozata alapján megfelel a Safe Harbor adatvédelmi alapelveknek, továbbá részt vesz az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által indított Safe Harbor programban. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok feldolgozása során az adatvédelem szintje megfelelő. Kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi nyilatkozatát (ami időről-időre módosulhat), hogy megtudja, mi történik a Google által az említett sütik segítségével feldolgozott adatokkal/személyes adatokkal.

A Google sütijei a felhasználók tekintetében adatokat (reklámok megtekintése, böngészőre vonatkozó adatok, dátum és idő, demográfiai adatok, megtekintett oldalak), valamint azok IP címét gyűjtik. Ez a süti állandó sütinek számít.

Ha nem kívánja, hogy a Google ilyen adatokat gyűjtsön, azt egy, a Google Opt-out oldalon fellelhető kiegészítő segítségével jelezheti.

 


Cookiek és személyes információk

A weboldalunkon tárolt sütik nem tartalmaznak a felhasználót azonosító információt.

Cookiek engedélyezése és letiltása, azok eltávolítása

A cookiek engedélyezéséről illetve letiltásáról, valamint eltávolításáról további tudnivalók az Ön által használt böngésző útmutatójában és/vagy annak Súgó funkciójában találhatók.

 


XII. Tájékoztató változásai

A FOGPONT FOGÁSZAT fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt! A Tájékoztató hatályba lépésének napja: 2022. szeptember 21.

FOGPONT FOGÁSZAT